ریورس چیست و چگون عمل می کند ؟؟

« اسب تراوا »

اسب تراوا ماجرای اسبی چوبین است که با استفاده از آن،قلعهی شکستناپذیری که با محاصره و جنگ سقوط نمیکرد، به تسخیر دشمن درآمد. داستان از این قرار است که سربازان دشمن، قلعهای را مدتها در محاصرهقرار داده بودند، پس از مدتها جنگیدن ناامید شده و برای تسخیر آن نیرنگیرا طراحی کردند. آنها اسبی چوبین ساختند و آنرا در بیرون قلعه گذاشتند وخود عقب نشینی نموده و وانمود کردند که از ادامهی حمله منصرف شده و بهاحترام مقاومت مدافعین قلعه، اسبی چوبین را به آنها هدیه کردهاند.مدافعین قلعه مفتون زیبایی و عظمت اسب چوبین شدند و آنرا به داخل قلعهبرده و مشغول جشن و سرور و پایکوبی گردیدند. اما نیمه شب که آنها مست وسرخوش در خواب بودند، سربازانی که از قبل در دل اسب چوبین پنهان شده بودنداز درون آن بیرون آمده و دروازهی قلعه را گشودند و دشمن که در این فاصلهبا استفاده از تاریکی شب خود را به قلعه رسانیده بود، وارد شده و باغافلگیر کردن مدافعین و قتل عام آنها، قلعه را به تسخیر خود درآوردند.
آن چه که در جهان هستی وجود دارد و انسان به نحوی با آن سرو کاردارد، شعوری بر آن حاکم است و در پشت آن، شعور دیگری نهفته است که در بعضیمواقع ممکن است همان اسب تراوا باشد. به عبارت دیگر همانطور که ماده، ضدماده و انرژی، ضد انرژی وجود دارد؛ شعور، ضد شعور نیز جزئی از اجزای جهانهستی میباشند. لذا همواره ما در معرض شعور و ضد شعور قرار داریم که بسیارهوشمندانه عمل میکنند.
ذهن انسان پیچیدگیهای بسیار زیادی دارد و از فیلترهای محافظ بسیار قویبرخوردار میباشد. فیلتر عقلی راه ورود هر گونه اطلاعاتی را که با منطق وباورهای ما مغایرت داشته باشد، میبندد. ذهن قادر است اطلاعاتی را که بهآن میرسد، مورد پردازش دقیقی قرار بدهد حتی اگر وارونه باشد. در ستادمرکزی ذهن، محدودیتی برای فهم زبانهای مختلف نیست و هر مطلبی به هر زبانیبرای این ستاد قابل فهم بوده و به کار گرفته میشود. این سطح از ذهن جزییاز ناخودآگاهی بوده، که ما به آن واقف نیستیم ولی اثرات آن بر رویعملکردهای انسان ظاهر میشود.
با استفاده از همین اصل، شبکه منفی، کلیه اطلاعات غلط خود را به ستادمرکزی ذهن انسان میرساند و رفتار او را تحت تاثیر قرار داده و تمایلات اورا به سمت دلخواه هدایت میکند. شعر و موسیقی نیز میتوانند به عنواناسبهای چوبین مورد سوء استفادهی شبکه منفی قرار گرفته و در حد بسیارگستردهای در این رابطه به کار گرفته شود. زیرا در حالت عادی ذهن انساناجازهی عبور به بسیاری از اطلاعات را نمیدهد. برای مثال اگر ما بشنویمکه "به شیطان گوش بده!"، شدیداً مقاومت منفی نشان خواهیم داد و از آناجتناب میکنیم. اما اگر همین دستور در معکوس شعر آهنگی قرار داشته باشد،از آنجا که ما با کمال میل آن ترانه را گوش میدهیم، اطلاعات نابجای پشتآن مانند اسب تراوا وارد قلعهی وجودی ما شده و در فرصت مناسب اثر خود رابه جای خواهد گذاشت. جالب اینجاست که معکوس شعری که شنیده میشود هیچارتباطی به خود شعر ندارد که اگر شعر را معکوس بنویسیم به آن دسترسی پیداکنیم. نکتهی دیگر این که انجام این کار به کمک تکنیک امکانپذیر نیست واین کار در حد یک اعجاز میباشد.
از آنجا که توضیح این مساله بسیار مفصل میباشد، متعاقباً ارایهخواهد شد، لذا در این مرحله فقط بررسی عملی جهت نتیجهگیری و اثبات اینمباحث مورد نظر است که برای این منظور ترانههایی به عنوان نمونه انتخابشدهاند که در ابتدا اصل ترانه را میشنویم و به دنبال آن معکوس شده وبرگردان ترانه را مورد توجه قرار میدهیم. نتیجه باور نکردنی است، به خصوصاگر مطالبی که شنیده میشود کشف رمز هم شده و منظور آن آشکار گردد. هر چندکه مفهوم بسیاری از این مطالب برای شنوندگان کاملاً روشن میباشد.
در خاتمه از جناب دکتر سروش عازمیخواه و دکتر سوشیانت عازمیخواه وسرکار خانم میترا عازمیخواه و سایر دوستانی که در تهیه و آمادهسازیمجموعهی حاضر تلاش مداوم و پیگیری را مبذول داشتهاند، کمال قدردانی رادارم.

با آرزوی توفیق الهی
محـمدعلی طاهـری


نمونه هایی از برگردان موسیقی

با توجه به مقاله اسب تراوا نوشته استاد محمد علی طاهری و بحث شعور و ضدشعور، نمونه هایی از موسیقی های برگردان که از انتها به ابتدا پخش میگردند، خدمت شما تقدیم می گردند تا بیشتر با این مقوله آشنا گردید. با پخشاین آثار، ابتدا قسمتی از اصل آهنگ را می شنوید و سپس برگردان هریک به سمعشما می رسد. متن شعر اصلی و برگردان، برای درک بهتر، در هر صفحه گذاشته شده
است. منتظر نظرات شما در قسمت حرفهای شما هستیم.همانطور که می شنوید، درقسمت برگردان، متاسفانه در برخی مواقع توهین به مقدسات وجود دارد که لازمبه ذکر است، خود خواننده یا شاعر از این قضیه بی اطلاع می باشد. برایتوضیحات تکمیلی لطفا قبل از شنیدن این آثار ، مقاله اسب تراوا را بخوانید.این کار صرفا جنبه تحقیقاتی در مورد شعور و ضد شعور دارد و امیدواریم درجهت اعتلای آگاهی روح جمعی موثر واقع شود. لازم به ذکر است که این صفحه طیچندین روز به تدریج آپدیت می گردد.

نمونه های موسقی برگردان منفی:


نمونه ۱ - حالم بده ... حالم بده ...اصل : حالم بده، حالم بده، آدم بده نگو به من عاشق شدن نیومده

آدم بده، حالم بده، آدم بده، نگو عاشق شدن به من نیومده

آدم بده، آدم بده،حالم بده، حالم بده ...

برگردان : اعدم الله، اعدم الله، اعدم الله، اعدم الله، اعدم روی همه ملت عاشق شوق

اعدم الله، اعدم الله، اعدم الله، اعدم روی همه ملت عاشق شوق

اعدم الله، اعدم الله، اعدم الله....


نمونه ۲ - نگو یه روز میری و پیشم نمیای دیگه ...

اصل : نگویه روز میری و پیشم نمیای دیگه/اگه اگه مث قدیما منو نخوای دیگه/اما بازبه یاد تو گریونه دلم دیگه/دیگه بعد تو عاشقنمیشم
نگو یه روز میری و پیشم نمیای دیگه/اگه اگه مث قدیما منو نخوای دیگه/اماباز به یاد تو گریونه دلم دیگه/دیگه بعد تو عاشق نمیشم/عاشق نمیشم...

 

برگردان : هرچی نوشتم/هرچی نوشتم/با صدا بگین
بگین اونور [...] با صدای تو اومد/بگین آخرالزمونی که (تو) قصه میگن اینه
بگین دین مسیحایی این تو نیومد
هرچی نوشتم/هرچی نوشتم/با صدا بگین
بگین اونور [...] با صدای تو اومد/بگین آخرالزمونی که (تو) قصه میگن اینهبگین دین مسیحایی این تو نیومد

نمونه ۳ - مگه جردن چی داره ...
اصل : مگه جردن چی داره،
میگن تو هر دقیقه اش، دل میشه تیکه پاره/آخ، پسر دخترا، پسر دخترا، مگه جردن چی داره/میگن تو هر دقیقه اش، دل میشه تیکه پاره
پسر دخترا، پسر دخترا، مگه جردن چی داره/میگن تو هر دقیقه اش، دل میشه تیکه پاره/میگن تو هر دقیقه اش، دل میشه تیکه پاره

برگردان : الله نگید، بشین بریم، یا حبیب، الله، هو نگین
الله نگید، بشین بریم، یا حبیب، الله، هو نگین/ملودیش دندان شکن، عادت کن به غاصب،
عادت کن به غاصب
الله نگید، بشین بریم، یا حبیب، الله، هو نگین/ملودیش دندان شکن، عادت کن به غاصب،
/عادت کن به غاصب
الله نگید، بشین بریم، یا حبیب، الله، هو نگین/ملودیش دندان شکن

نمونه ۴ - سیندرلا عروس شد ...
اصل : طلسم شهرو وا کرد/سیندرلا عروس شد، قصه ما تموم شد
سیندرلا عروس شد، قصه ما تموم شد/سیندرلا عروس شد/سیندرلا، سیندرلا، سیندرلا

برگردان : من ابلیس، من ابلیس، من ابلیس/پشت حلقه بنویس، همه شو از غم بنویس
پشت حلقه بنویس، همه شو از غم بنویس/پشت حلقه بنویس، [...] و اشک صل

نمونه ۵ - بگو مال کی هستی ...
اصل : بگو مال کی هستی، بگو مال کی هستی

برگردان : این صلیبه نابوده، این صلیبه نابوده

نمونه ۶ - یا تو یا هیچ کس دیگه ...
اصل : به خاطر من بخند تا دوباره بهار شه
عاشق قلعه ی دور اسب طلا سوار شه، اسب طلا سوار شه
به خاطر تو می خونم، یا تو یا هیچ کس دیگه
قدر چشاتو می دونم، یا تو یا هیچ کس دیگه
به خاطر نو می شکنم، یا تو یا هیچ کس دیگه
من از تو دل نمی کنم، یا تو یا هیچ کس دیگه
می خوام بگم دوست دارم، یا تو یا هیچ کس دیگه
بی تو نفس کم میارم، یا تو یا هیچ کس دیگه
می خوام بگم دیوونه تم، اینو همش دلم می گه
بذار بگم دوست دارم، یا تو یا هیچ کس دیگه
می خوام بگم دوست دارم، یا تو یا هیچ کس دیگه
بی تو نفس کم میارم، یا تو یا هیچ کس دیگه
می خوام بگم دیوونه تم، اینو همش دلم می گه
بذار بگم دوست دارم، یا تو یا هیچ کس دیگه
می خوام بگم دوست دارم، یا تو یا هیچ کس دیگه
بی تو نفس کم میارم، یا تو یا هیچ کس دیگه
می خوام بگم دیوونه تم، اینو همش دلم می گه
بذار بگم دوست دارم، یا تو یا هیچ کس دیگه

برگردان : بگید به سجده های استاد، برای سود مرگی لازم
بگین ملک شاه هانی، از من امید نگیر مارخین
بگید به سجده های استاد، فدای سکس ام من و دین
بگید به سجده های استاد، برای سود نگین آخه
بگید به سجده های استاد، برای سود مرگی لازم
بگین ملک شاه هانی، از من امید نگیر مارخین
بگید به سجده های استاد، فدای اکس ام من و دین
بگید به سجده های استاد، برای سود نگین آخه
بگید به سجده های استاد، برای سود مرگی لازم
بگین ملک شاه هانی، از من امید نگیر مارخین
بگید به سجده های استاد، فدای اکس ام من و دین
بگید به سجده های استاد، برای سود نگین آخه
بگید به سجده های استاد، همش اینه دل و صنم
بگید به سجده های استاد، همش sin بود طلسم آخه (ترجمه : گناه)
بگین به سجده های استاد، من و دین محتاج، شش هفده
بگین به سجده های استاد، [...] طلسم آخه
دلش، راه بس ساده است و سهل
دلش، راه بس ساده است و سهل
هو بگین ناطق شوق، به شوق همه راه اوست
تلخه حملات آخر


نمونه ۷ - بی خیال دنیا ...

اصل : بی خیال دنیا
برگردان : مزد الهی خیط

نمونه ۸ - پیر و جوون گل میریزن ...
اصل : پیر و جوون گل می ریزن از نوک پا تا به سرش
برگردان : شعر دست ماست، ناقوسشم زن، مسیح تو نور نداری


نمونه ۹ - بزن بریم به سرعت برق و باد ...
اصل : بزن بریم به سرعت برق و باد، بزن بریم از اینجا
بزن بریم، عشقه و داد و بیداد، بزن بریم از اینجا
بزن بریم باداباد، عشقه و داد و بیداد
بزن بریم از اینجا، بزن بریم از اینجا


برگردان : آه ای ضمیر غاصب، آه ای ضمیر غاصب
دادی [به] بلاد مشرق، تا باد امید کاذب
کاش ای ضمیر غاصب، دادی [به] بلاد مشرق
میر غاصب
آه این ضمیر غاصب

نمونه ۱۰ - دوباره ترس، دوباره شوق پرواز ...
اصل : دوباره ترس، دوباره شوق پرواز
دوباره من، سر به هوای آواز
نمیشه پنهون بشم، دست دلم رو شده
بزن بریم تا نگی طفلکی ترسو شده
برگردان : هزار شور سختیش هستیش، میگن ناز میره غاصب
هزار شور ناله به سر
عاشقونه بشینه
نا آگاه به یار و حلقه است
این همه راهو ساخته رفته : پشت راهو، سخته راهو

نمونه ۱۱ - بزن بریم که قلبم ...
اصل : بزن بریم که قلبم
برگردان : همدمش میر غاصب


نمونه ۱۲ - Hotel California 1

نمونه ۱۳- Hotel California 2

نمونه ۱۴- Hotel California 3

نمونه ۱۵- Hotel California 4

نمونه ۱۶- Hotel California 5

نمونه ۱۷- Hotel California 6

نمونه ۱۸- Hotel California 7

نمونه ۱۹- Maddona - frozen

 تا خدتون نش نشنوید باور نمی کنید. 


جهت دانلود فایل صوتی ٬ روی لینک زیر کلیک راست کرده و سپس

گزینه ...Save Target As را انتخاب کنید


[url=http://www.faradarmani.ir/interuniversal/ostad/ostad.mp3:e5pzu2ho]لینک دانلود[/url:e5pzu2ho]

منبع:[url=http://interuniversal.persianblog.ir/:e5pzu2ho]موسسه عرفان حلقه[/url:e5pzu2ho]

/ 0 نظر / 42 بازدید