چگونه بهتر بفهمیم

 

برای اینکه  متوجه  وجود ریورس شویم  باید به علم 

هارمونیزاسیون آشنا باشیم.

 

برای درک بهتر به  مثال زیر توجه کنید :

از دو فرد بخواهید  که همزمان با هم  یکیشون

 بگه   ( زاغ ) و یکیشون بگه ( چاق )

در نهایت گوش شما قادر به تشخیص فقط یکی از این دو کلمه است و شاید

بعد از مدتی کم کلمه بعدی را تشخیص بدهید.

 اما اگر  همین دو کلمه که  همزمان باهم گفته می شوند بر عکس شود :

چیزی که شما می شنوید این است :  (   غاز  )  یا  در نهایت

با توجه به واج شناسی و صامت و مصوت ها که  به

وسیله نوازنده آهنگ  کاملا  در آن ها تغییر شنوایی ایجاد 

خواهید شنید :

 ( چ + ز = ش )

 ( قاچ + غاز ) = (  قاش )

 .

این شعر را بدون  آهنگ بخوانید .

ای  انسان  ها باشید با هم در زندگی    .....  مهربان

حالا با استفاده از  اصل گراف  بر عکس  آن را   از  چپ به راست  بخوانید .

  !  ...   ها  ناس   ان  شید   با   هم    در    زن    ده  گی

 

خوب توجه کنید که اگر همین شعر  با اصل هارمونیزاسیون

 و فیزیک صوت همراه شود  در حالت برگدان آهنگ  کاملا"  تغییر

می کند !

و وارد  ضمیر نا خود آگاه شما می شود  بدون چون و چرا  ؟؟!؟

 

به نقل از  :  ساسان فخیمی / کتاب  هارمونیزاسیون ٣

/ 0 نظر / 31 بازدید