انواع ساز ( ساز های بادی )

 

 ساز های بادی به دو قسمت تقسیم می شوند .

 

1 ) ساز های بادی  چوبی

2 ) ساز های بادی برنجی یا مسی

 

 

بخش اول :  ساز های  بادی چوبی

 

1 ) فلوت ها  :   وسیله هایی هستند که از دمیدن  هوا در داخل  سوراخ سر لوله

سبب ارتعاش  می شوند.

فلوت ها به شش دسته تقسیم  می شوند .

 پیکولو  /  سوییت / مارچ فلوت / پن فلوت / ریکوردر / اوکارینا

اوکارینا  به دسته   باس  و  باریتون  تقسیم می شود .

 به شکل پایین  دقت کنید .

ترتیب مدل از راست به چب  به شرح بالا است .

این ساز ها  دارای میدان صوتی بزرگ و گسترده ایی هستند.

 

2 )  ابوا  :  این ساز ها  دارای یک زبانه هستند  که با  اندکی فوت بر آن

به سادگی به صدا در می ایند . صدای ملایم و قابل تشخیصی دارند.

 گرانگله :  وسیله ایی از خانواده ابوا است  که دارای صدایی قوی تر  و بیس می باشد.

شکل بالا  سمت  راست  . اولین شکل.

 

3 ) کلارینت ها :  وسیله ایی که دارای زبانه ی  قوس دار  است و در اثر دمیدن

در آن تولید صدا می کند.

 

 فاگوت باس / فاگوت / کلارینت باریتون / کلار باس/کلارینت باس / کلارینت / پیکولو

 

این ساز ها  همگی از خانواده  کلارین ها هستند  و به  ترتیب از

چپ به راست  صدا های ان ها  از زیر به  بم  می رسد.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید